Destination 3

Grøn transport

Grøn Transport

Transportområdet er en af de største udladere af CO2 i Danmark. Det er også et område som er svært at gøre grønnere, særligt i Hjørring Kommune, hvor alternativerne til personbilen har svære konkurrencevilkår når det kommer til tid og fleksibilitet. I den tunge transport er diesel stadig det foretrukne brændstof, og anvendes i alt fra entreprenørmaskiner til lastbiler.

Men heldigvis er der gode muligheder for at omstille sig, og inden 2030 forventer Hjørring Kommune med sine transporthandlinger at nå målet på en 70 procent CO2 reduktion.
I Hjørring Kommune udgør transportområdet ca. 19% del af det samlede CO2-regnskab. Baselinedata for transportområdet er i høj grad baseret på nationale data fordelt på landets kommuner. Der er kun i mindre grad foretaget tilpasninger, der afspejler kommunens struktur. Data viser, at persontransporten og godstransporten hver udgør ca. halvdelen af udledningerne.

Transport er en forskelligartet størrelse og rummer alt fra fodgængere og el-løbehjul til lastbiler og gods på jernbane. Meget er reguleret gennem national lovgivning, hvilket har en kæmpe betydning for den mobilitet, der i dag findes i kommunen. Bl.a. ses hvordan afgift på el-biler er med til at ændre køretøjerne på vejene. Mange af handlingerne er baseret på en række små greb, som enten tilpasser sig ændringer i lovgivningen eller i sig selv har en CO2 nedbringende effekt.

I dag arbejder Hjørring Kommune på flere fronter i den grønne omstilling. I 2021 har byrådet i Hjørring Kommune forholdt sig til transport og drivmidler i Energiplan 2.0, hvor der bl.a. er fokus på at få skabt en god infrastruktur med ladestandere til elbiler. Derudover har partnerskaber altid stået højt på dagsordenen, med virksomheder, kommuner og regioner. Hjørring Kommune har bl.a. spillet en aktiv rolle i udarbejdelsen af Region Nordjyllands masterplan for bæredygtig mobilitet, så kommunens bæredygtige sammenhængskraft i regionen styrkes.

I regi af GreenPort North og Hirtshals Havn arbejdes der med, hvordan havnen i fremtiden skal være en vigtig spiller i forhold til grønne brændstoffer til skibe og tung trafik. Dette vil få afsmittende effekt ud i kommunen. Både i forhold til at være en del af produktionen af de grønne brændstoffer, men også i forhold til virksomhedernes muligheder for at kunne tilgå grønne brændstoffer i nærområdet.

Mange parametre spiller ind på transportmuligheder og –valg, eksempelvis byplanlægning og arealudlægning, den kollektive trafikplanlægning og -betjening samt infrastruktur og anlæg af veje og cykelstier. Derfor arbejdes der med mobilitet i et bredt spektrum, som både tilgodeser livet på landet og i byen. Vejen til succes, går især gennem partnerskaber og samarbejde med virksomheder og organisationer, bl.a. med henblik på sammen at ændre måden virksomheder, borgere og ansatte transporterer sig på. At flytte trafikanter fra bil til offentlig transport eller cykel handler om ændret adfærd. Det kræver indsats fra flere sider.

Inden for landbruget handler den grønne omstilling af transport om grønnere brændstoffer og om omlæggelse af arealer så behovet for drift minimeres.

Hjørring Kommune ønsker at fremstå som en god rollemodel, når det giver mening, samt grøn transport indenfor egen flåde i f.eks. hjemmepleje og park- og vejvæsen.

Transporten er blevet grøn. Den er elektrisk eller kører på fossiltfrit brændsel. Vi cykler, samkører eller bruger den kollektive trafik i højere grad.

Målet er understøttet af 23 forskellige handlinger. Se mere under bilag

Handlingerne på transportområdet er delt ind i 5 overordnede kategorier, som hver rummer en række tiltag.

Bløde trafikanter:

Fodgængere, cyklister og folk på el-løbehjul, er en del af hverdagsbilledet i byerne, når vi bevæger os over kortere afstande. Ofte vælger folk denne transportform, fordi det er billigt, sundt eller nemt, men det er også en af de mest CO2 besparende transportformer vi har. Desværre er disse transportformer for mange ikke attraktivt, fordi de fysiske rammer ikke indbyder til det. Det kan være cykelstien der mangler eller fortovet til fods, som er støjende og ubehageligt. Derfor vil vi arbejde med tiltag, som styrker forholdende for de bløde trafikanter. Tiltagene bidrager ikke alene til en CO2 besparelse, men også til bedre og mere attraktive by- og landmiljøer.

Planlægning:

Medarbejdere transporterer sig ofte efter de muligheder der ligger lige for. Det er derfor vigtigt for både kommunen og virksomhederne, at få klarlagt og initieret de mange gode løsninger der findes, så det naturlige valg også bliver bæredygtigt. Det kan være en virksomhed, som dedikerer de 10 p-pladser nærmest hovedindgangen til de medarbejdere der samkører. Med planlægning vil kommunen hjælpe virksomheder med at tænke bæredygtig mobilitet ind, som en naturlig del af deres identitet.

Kollektiv trafik

Den kollektive trafik i form af tog, busser og fleksible kørselsordninger, udgør i dag rygraden i mange pendlers transportbehov. Udover at det er et grønnere alternativ til bilen, arbejdes der konstant på grønne optimeringer i den kollektive transport. Det kan være gennem minimering af tomme sæder og en større udskiftning af drivmidler. Men hvis det skal være et attraktivt transportvalg, er det også vigtigt, at den kollektive trafik sammentænkes med andre løsninger og behov, og at den styrkes i de områder, hvor der foretages skift. Det kan eksempelvis være skiftet fra tog til delecykel.

Personbiler

Bilen er det nemme og fleksible valg, når man skal transportere sig fra A til B. Men det er også klart den største synder, når det kommer til CO2 udledning. Derfor er vigtigt at få styrket skiftet fra brændselsmotor til elmotor.  I syge- og hjemmeplejen er Hjørring Kommune i gang med at skifte hybridbiler ud med elbiler, og ligeledes skal resten af kommunes bilpark igennem en transformation. Skiftet til elbil kræver også en ordentlig ladeinfrastruktur, og derfor har Byrådet bl.a. afsat midler til etablering af ladestandere.

Men elbiler løser ikke problemet alene. Der er brug for, at der bliver sat ind på flere fronter, og derfor skal der arbejdes for, at den grønne transport også på anden vis kommer i fokus. Det kan være medarbejderpendlingen, hvor samkørsel er et godt eksempel på løsning, der ikke alene skærer ned i CO2-forbruget, men også bidrager til mindre trængsel og sundere bymiljøer.

Tung transport

Den grønne omstilling i den tunge transport har i mange år stået stille. Vognmænd har ventet på den rette teknologi og statslige reguleringer, men det er udeblevet. Der er heldigvis tiltag på vej, som giver et skub i den rigtige retning. Gods kan komme på bane, der kan skabes plads til modulvogntog og brændselsteknologierne udvikler sig. Det er både internt i Hjørring Kommune, såvel som vores erhverv og landbrug, som skal geares til denne omstilling.

Den tunge transport er især bundet op på nationale og internationale bevægelser, og derfor findes løsninger bedst i partnerskaber på tværs af kommune, region og landegrænser. Der er dog stadig en række muligheder, for at agere lokalt, hvilket vil blive prioriteret, så det lokale erhvervsliv er konkurrencedygtigt

Klimaregnskab

Ses der lidt nærmere på klimaregnskabet kan man se at det er faldet fra 1990 og frem til i dag – og det på trods af at den samlede trafikmængde er øget. Når man ser på BAU, så sker der et fald, dette skyldes omlægningen til elbiler.

Der er kommet ny tal på transportområdet her i 2020. Tallene skal dog tages med forbehold pga. Corona.

'Reduktioner og manko

De handlinger som giver de største reduktioner i 2030 er:

  • 15.965 t ved at 30% af alle personbiler kører fossilt eller emissionsfrit
  • 6.111 t ved at 30% af landbrugets køretøjer kører fossilt eller emissionsfrit
  • 5.174 t ved at 30% af drivmidlerne til den tungetransport er fossilt eller emissionsfrit

Mange af de handlinger som er opstillet det ikke er muligt at regne på i øjeblikket, det skyldes at data på transportområdet er mangelfulde – noget som alle kommuner kæmper med. Dertil kommer at mange af de handlinger som virkelig ville rykke på transportområdet, er reguleret af staten – som f.eks. afgifter på HVO-diesel. Derfor ses der også der både i 2030 og 2050 er en manko.

Transport fra A til B, vil normalt kræve en del planlægning. Derfor bliver transportadfærden hos folk hurtigt baseret på vaner, da det mindsker behovet for planlægning. Mange af de grønne tiltag vil imidlertid kræve, at folk ændrer deres vaner, for at det kan blive en succes.

Det kan være svært at ændre en vane, hvis fokus alene er på det grønne. Derfor rummer handlingerne, som Hjørring Kommune beskriver under transportområdet vigtige og glædelige merværdier. Det handler blandet andet om trafiksikkerhed, mindre trængsel, sundhed, oplagte muligheder for partnerskaber og arbejde på tværs af organisationer.

Derfor vil flere af løsninger rumme knap så meget klimapisk- og i stedet fokusere på masser af alt det gode, som en grøn vaneændring kan give.

Det kan anses som en barriere, at der nogle steder i kommunen opleves mobilitetsfattigdom. Mange bosat i kommunens landdistrikt vil derfor ikke opfatte offentlig transport som et reelt alternativ til egen bil. Som en del af et EU-projekt er der for nyligt gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor det af resultatet fremgår, at langt størstedelen vægter fleksibilitet og det praktiske, hvorimod miljø- og klimahensyn samt trængsel ikke vægtes højt. Der er derfor brug for at se på, hvordan de miljø- og klimamæssige hensyn endnu bedre kan integreres i fleksible og praktiske muligheder. 

Transportområdets handlinger rammer ind i rigtig mange verdensmål, da transport er så integreret en del af vores hverdag. Der er derfor hele 7 verdensmål i spil. Bl.a.:

  • Verdensmål 3 Sundhed og Trivsel – spiller ind i etableringen af flere cykelstier
  • Verdensmål 7 Bæredygtig energi – spiller ind i den grønne omstilling af kommunens busser
  • Verdensmål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst – spiller ind i virksomheders medarbejderpendling
  • Verdensmål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund – spiller ind i styrkelsen af kommunens knudepunkter
  • Verdensmål 12 Ansvarlig forbrug og produktion – spiller ind i kommunens indkøbspolitik og de krav der stilles
  • Verdensmål 13 Klimaindsats – spiller ind i uddannelse og læring gennem etableringen af en mobilitetskøreskole
  • Verdensmål 17 Partnerskaber for handling – spiller ind i alle de samarbejder, som skal skabe bund for omstillingen