Destination 6

Adfærd

Rejsen går også hjem

Adfærdstemaet handler om at få flere engageret i klimadebatten og det handler at gøre klima nærvæ-rende så et ikke kun er regneark og CO2 reduktioner. Det handler om at skabe forståelse og viden. Det handler om forbrug og de valg, der træffes i hjemmet og på arbejdet.
Det er ikke et direkte krav til klimahandlingsplanen at der skal arbejdes med adfærd. Men skal målet om 70 % mindre CO2 nås i 2030, skal vi ikke kun se på de udledninger som sker i kommunen, men vi er også nødt til at arbejde med det aftryk, som vores forbrug giver.

Ambitionen er at fortsætte med at arbejde med partnerskaber, inddragelse, viden og adfærd. Vi vil forsætte klimasamtalerne i en eller anden form.

Vi have øget klimakompetencerne, for os i Hjørring kommune og for borgere, virksomheder, landbrug. Hvordan får vi alle mere viden som gør, at der kan træffes kloge beslutninger i forhold til klimaet?

Vi vil deltage i forskellige projekter som har adfærd som tema og som kan løfte og hjælpe klimahandlingerne med at blive en realitet.

Der er en stærk klimabevidsthed og -viden både hos borgerne, virksomheder - og i kommunen selv. Hermed er vi godt klædt på til at træffe kloge klimavalg og vi bidrager alle til at finde formlen på det gode klimaliv

Vi har truffet en beslutning af at adfærd skal med i alt, og vi vil gerne have adfærd med i alt. Derfor er der ikke opsat direkte handlinger for adfærd

Arbejdet med adfærd kommer til at ske dels gennem alle handlingerne og dels gennem projekter. Vi arbejdes pt med en ansøgning med titlen: Bøffen, Bilen og Boligen. Der tages afsæt i, middagsbordssamtalerne og de 3 parter: borgerne, virksomhederne, kommunen. Det kommer både til at handle om de nære ting og hvordan man i fællesskaber kan ændre klimavaner (så ingen oplever at blive slået i hovedet med klimahammeren) og det handler om at skabe den store fortælling – Det gode klimaliv.)

Og så lidt handlinger alligevel

Vi har arbejdet med en række handlinger som ikke falder ind under de 6 destinationer. Handlingerne er inden for følgende temaer: Fødevarer, Byer og bygninger, Kultur og Turisme. Alle temaer er nogen hvor Hjørring Kommune enten er myndighed, udførende eller igangsætter.

For alle temaers vedkommende handler de også om adfærd. Der er nye måder at sagsbehandle på, der er nye måder at skulle i dialog med borgere, foreninger og virksomheder og en masse nye valg der skal træffes.

 • Fødevarer: Dette handler om madservices til ældre og den mad som serveres i Råhusets kantiner.
  • For rådhusets kantine handler det om at minimere kødforbruget. Vi er godt i gang men for nogle kunder vil det stadig kræve til vending
  • I forhold til centralkøkkenet er de bundet af retningslinjer for næringsindhold til ældre og svage. Men der er stadig mulighed for at erstatte med andre proteiner og mere grønt
  • I centralkøkkenet handler det også om emballagen som maden leveres i. Der er sat forsøg i gang med at anvende mere genbrugsplast. Det kan være svært nå maden samtidig skal se appetitlig ud.
 • Byer og bygninger: handler om byplanlægning og byggesagsbehandling
  • Det handler om den klimavenlige byplanlægning, hvordan vi bruger de eksisterende byer og begrænser arealudlæg. Det handler også om at omdanne flere bygninger og arealer. Her bliver dialogen med bygherrerne særlig vigtigt.
  • Det handler om at få trafikplanlægningen til at være mere integreret i byplanlægningen
  • I forhold til byggesags behandlingen handler det primært om den forhånds dialog der er med ansøgere og ad den vej få dem til at vælge klimavenlige løsninger.
 • Kultur handler om den bæredygtige drift eller arrangement
  • Her skal vi i gang med dialog med kulturinstitutionerne for at få dem til at arbejde med bæredygtighed og klima.
  • Det handler også om alle de kommunale arrangementer og få dem til at blive meget mere bæredygtige
 • Turisme
  • Vi har et stort samarbejde på tvære i Nordjylland og det skal vi være med til at præge så udviklingen går i en mere bæredygtig og klimavenlig vej.
  • Det handler om den bæredygtige overnatning og at energirenovering af sommerhusene
  • Det handler om at fremme den bæredygtige turisme og øge naturoplevelserne skal stier og vandreruter gøres tilgængelige, fysiks som online.

Der er stor merværdi i at arbejde med adfærd, det er med til at skabe forståelse og grobund for måske mindre populære beslutninger. Ved at arbejde med adfærden kommer der en oplevelse af at det nytter det som jeg gør og at jeg kan være med til at påvirke en beslutning eller en virksomhed eller en politiker.

Barriererne kan være at man ikke synes at det er en kommunal opgave, at man synes kommunen er belærende eller at man bare ikke rigtig tror på det der med klimaforandringerne og kan det overhovedet nytte noget det som jeg gør

Her kommer alle 17 mål i spil, for adfærd holder sig ikke til et bestemt tema eller verdensmål.